LBM Boekhouding

Profiel


LBM - Legal And Businessmatters

Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een BVBA.
Zaakvoerder: Bernadette MELSENS.

Maatschappelijke zetel en kantoor ​Moerkerksesteenweg 199
​8310 SINT-KRUIS Brugge
Ondernemings- en BTW-nummer BE 0457 896 913
BIBF-nummer 70180510
Verzekeraar beroepsaansprakelijkheid Allianz Benelux NV
Lakensestraat 35
B-1000 Brussel
Polisnummer ZCN 600022202
Centraal Telefoonnummer 050 72 98 99
Centraal Faxnummer 050 72 98 96
Centraal Mailadres info@lbm-boekhouding.be

Dienstverlening


Steeds meer nood aan een overkoepelende fiscale, juridische en bedrijfseconomische visie.

Dat zelfstandigen en ondernemers steeds bij de pinken moeten blijven, weten we reeds langer. Het is wel makkelijker gezegd dan gedaan. Vertrouwd raken én blijven met de complexe regels en de steeds sneller wisselende wetgeving slorpt immers behoorlijk wat van hun tijd op. Zo kunnen ze minder aandacht besteden aan de echt belangrijke zaken zoals verkopen, besturen, leiden of plannen... Bovendien hebben ze niet enkel hun zaak om bezorgd over te zijn, ook hun privé belangen vergen de nodige aandacht.

Alles op één lijn.

Vroeger werd al eens beroep gedaan op een externe boekhouder, een fiscalist, een notaris, een jurist... volgens de concrete nood van het ogenblik. We stellen echter vast dat de adviezen van de afzonderlijke externe adviseurs niet steeds op dezelfde lijn zitten, waardoor belangrijke opportuniteiten verloren kunnen gaan. De complexiteit van het ondernemen is immers zo groot geworden dat een overkoepelende visie absoluut noodzakelijk is.

Niet enkel bij geschillen.

LBM bvba wil deze lacune opvangen door niet enkel blindelings uw boekhouding te voeren, maar door daarnaast gefundeerde en gecoördineerde adviezen te verstrekken op diverse met elkaar verweven domeinen. Denken we maar aan fiscaliteit, algemene wetgeving, vennootschapsrecht, overnames, opvolging, aandelenverkoop... Ook de daaraan gelinkte problematiek van het privé patrimonium of de opvolging wordt daarbij niet over het hoofd gezien. De tijd dat een boekhouder énkel “de boeken hield” is definitief voorbij. Pro-actief meedenken met de ondernemer is de boodschap.

Een unieke profilering.

Het management van LBM bvba heeft meer dan 30 jaar ervaring in marketing en verkoop, in vastgoed, accountancy, fiscaliteit, managemenent en crisismanagement. Dit heeft geleid tot een unieke allround dienstverlening voor kleine en middelgrote ondernemers. Uiteraard hoort hier ook de klassieke boekhoudkundige verwerking bij, de fiscale aangifte, de administratieve geplogendheden.

Steeds meer komt het kantoor ook tussen bij het vereffenen, het verkopen of het overlaten van vennootschappen. En er wordt gewaakt over de optimale verhouding tussen privaat vermogen en onderneming.

LBM bvba treedt hierbij zowel preventief als curatief op en volgt de ondernemer, het bedrijf en de particulier op van start tot finish. Met kennis van zaken, in een vertrouwensrelatie of ingebed in een externe managementfunctie. Het is al langer een vaststaand feit dat bedrijven en ondernemers op deze manier aan slagkracht, zekerheid en efficiëntie winnen.

Factuurvoorwaarden


Behoudens uitdrukkelijk afwijkend beding, primeren de voorwaarden van LBM op de voorwaarden gebruikt door contractspartijen, gestandaardiseerd in de sector, of de gewoonten en gebruiken.

 1. Prestaties worden geleverd in uurloon. Niet in tijd waardeerbare prestaties, secretariaatswerk en bijzondere opdrachten worden tegen vaste indexeerbare eenheden aangerekend. Voorgeschoten kosten dienen onmiddellijk afgerekend te worden.
 2. Klachten moeten steeds aangetekend en binnen een vervaltermijn van drie werkdagen nà de dag van kennisgeving of uitvoering bij LBM binnen komen, vóór einde kantooruren. Eenzelfde termijn geldt eveneens voor de facturatie, te rekenen vanaf de factuurdatum.
 3. Op locatie is de cliënt steeds verantwoordelijk. Controles op locatie waarbij de cliënt aanwezig is, worden door de cliënt geleid en vallen onder zijn eindverantwoordelijkheid.
 4. Het verzoek om mededeling van stukken nuttig en/of noodzakelijk voor het voeren van de boekhouding en het nakomen van wettelijke termijnen en plichtplegingen volstaat te gebeuren per fax, per mail of per gewone post. LBM is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van laattijdig, onvolledig of niet ter beschikking stellen van die stukken.
 5. De boekhouding wordt gevoerd en de eventuele adviezen worden verstrekt op basis van de gegevens en stukken die de cliënt ter beschikking stelt.
 6. Het niet naleven van de richtlijnen die door LBM worden meegedeeld met betrekking tot het voeren van de boekhouding en de fiscale verwerking, ontslaat LBM van elke aansprakelijkheid betreffende de rechtstreekse en onrechtstreekse gevolgen daarvan.
 7. Indien betalingsfaciliteiten zijn toegestaan, vervallen deze van rechtswege én zonder voorafgaande sommatie door het enkele feit van het niet respecteren van een tussentijdse vervaldag of termijn.
 8. Ingeval de factuurschuld op de wettelijke, contractuele of op de factuur vermelde vervaldatum geheel of gedeeltelijk niet betaald blijft, wordt het verschuldigde saldo van de hoofdsom verhoogd met een schadebeding gelijk aan 10 % (tien procent) van dit saldo met een minimum van 200 euro, uitsluitend voor de kosten van administratieve opvolging en intern debiteurenbeheer, en samen met de hoofdsom vatbaar voor nalatigheidinteresten als hierna bedongen. Dit schadebeding beoogt de toename van de algemene kosten ingevolge betalingsachterstand, en dekt geenszins de invorderingskosten voorzien door de Wet van 2/8/2002 inzake betalingsachterstand en art. 1022 Gerechtelijk Wetboek inzake rechtsplegingsvergoedingen, die eveneens van toepassing zijn.
 9. Facturen zijn contant betaalbaar te Sint-Kruis Brugge. Het factuurbedrag is verschuldigd uiterlijk de twintigste dag nà de factuurdatum. Bij overschrijding van die termijn wordt van rechtswege een nalatigheidinterest aangerekend, vanaf de factuurdatum, ten bedrage van 10 % (tien procent) van het debetsaldo op de vervaldag, telkens berekend per begonnen maand tot einde van de lopende maand.
  Indien ingevolge de werking van de Wet van 2/8/2002 inzake betalingsachterstand (of de Wet die deze vervangt of wijzigt) bij nalatigheid en/of vertraging in betaling een hogere interestvoet zou verschuldigd zijn dan bij deze bepaald, is van rechtswege de interestvoet van de Wet van 2/8/2002 inzake betalingsachterstand van toepassing, ook in geval van wijzigingen in de loop van het geding
 10. Behoudens het bepaalde onder 6. hiervoor, worden deelbetalingen steeds aangerekend op de oudst uitstaande factuur en eerst op de interesten en het schadebeding, tenzij betwisting van deze factuur, waarbij dan opgeschoven wordt naar de navolgend oudst openstaande factuur, ongeacht aanduidingen door de cliënt.
 11. Wissels, cheques, cessie, betaling door derden, of kredietverlening brengen geen schuldvernieuwing teweeg, noch enige wijziging aan de voorwaarden ten deze.
 12. Uitsluitend de Nederlandse tekst van deze voorwaarden is rechtsgeldig. Vertalingen bestaan énkel ten behoeve van het leesgemak voor de klant. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Brugge zijn terzake betwistingen bevoegd er kennis van te nemen.

De op deze site beschikbare content wordt uitsluitend ten informatieve titel verstrekt en onder alle voorbehoud. Juridische items die hier zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen houden geen adviesverlening of dienstenprestatie in. Verwijzing naar derden of opname van content van derden engageert geenszins onze verantwoordelijkheid, net zo min als bij verwijzing door derden naar deze site.


©

Niets uit deze site mag gekopieerd of op een of andere manier gereproduceerd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LBM bvba. LBM bvba is houder van de auteurs- en andere rechten op en over deze site.
Design en implementatie door Bavo Mortier